اگر خاصیت مست کنندگی نداشته باشد و یا الکل مصنوعی باشد استفاده از نوشیدنی حاوی ان اشکال ندارد.