اگر مدت در این معامله و مبلغ اضافه مشخص باشد اشکال ندارد.