استفاده از فیلتر شکن جهت استفاده از مقاصد حرام همانند باز کردن کانالها و سایتهای غیر اخلاقی و یا انحرافی جایز نیست و اگر برای مصارف حلال باشد حرمت ندارد.