1_ حدود حجاب در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و باید رعایت شود و اینگونه حجاب کامل نیست و صدق حجاب کامل شرعی نمیکند.

2_ زن باید تمام بدن و موهای خود را از نامحرم بپوشاند و باید پای خود و دستها تا مچ را نیز بپوشاند و از پوشیدن لباسهایی که موجب جلب توجه نامحرم می شود خودداری نماید.

3- باید سعی شود از لباسهای مناسب حجاب استفداه شود و زنان مؤمنه در صورت ناچاری باید با سفارش دوخت لباس مناسب حجاب از عفت خود حفاظت کنند.

4_ حدود حجاب در شرع مقدس تعیین شده است که بیان شد و هر چیزی که عرفا صدق آرایش برای زنان کند نشان دادن آن به نامحرم جایز نیست.