هبه زن به شوهر و بالعکس حکم هبه به اجنبی را ندارد و حق رجوع پابرجا نیست.