چنانچه پاک کردن رنگ و امثال آن حتی با مواد مخصوص رنگ زدایی که برای بدن ضرر ندارد موجب مشقت است به مقداری که امکان پاک کردن وجود دارد پاک کنید و در مابقی ان وضو به صورت جبیره ای صحیح است و مانعی ندارد.