اگر تنها راه پرداخت مهریه و دیون میت استفاده از دیه باشد حق گذشت از دیه را ندارند ولی اگر میت اموال دیگری داشته باشد که بتوان تمام یا اکثر دیون میت را پرداخت کرد حق گذشت از دیه را دارند.