شهادت الکترونیک اگر موجب علم قاضی به صحت شهادت و چگونگی و نحوه شهادت شود و از اشتباه و خطا در امان باشد قابل استناد است.

2_ با فرض گفته شده در سئوال قبل در باب حدود هم قابل استناد است.