نزدیگی از پشت حتی بدون انزال منی هم موجب وجوب غسل بر مرد و زن می شود.