با فرض گفته شده به عنوان روزه قضا هم محسوب می شود و در اصطلاح، روزه به نیت ما فی الذمه گفته می شود