پس از غسل واجب جنابت نباید وضو گرفته شود و اگر غسل احتیاطی انجام میدهید باید وضو هم برای نماز گرفته شود.