فرد نابالغ نمیتواند روزه قضای واجب دیگری را بگیرد.