خارج از حد ترخص و در جایی که که عموم افراد هم مسافر هستند اشکال ندارد اما اگر عموم مردم در اماکن عمومی مسافر نیستند و عملا رفتار شما نوعی هنجار شکنی و روزه خواری محسوب شود این کار جایز نیست.