پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

اموات

 • مسائل اموات

  غسل، كفن، دفن و تيمّم ميّت

   س1 - اگر مرجع تقليدى فوت كرد، آيا غسل و كفن و نماز را بايد به فتواى خودش عمل كرد؟

  • ج1 - غسل دهنده بايد بوظيفه‏اش عمل كند و لو خلاف فتواى ميّت باشد.

   س2 - اگر فردى بميرد و اصلاتقليد نكرده است، احكام بعد از مرگش را بايد به فتواى چه كسى انجام داد؟

  • ج2 - اين هم مثل مسئله فوق است.

   س3 - شخصى از دنيا رفته و معلوم نيست، مرد است يا زن وضعيت نماز اين فرد و غسلش چگونه است؟

  • ج3 - در مورد نماز، ضماير را به تناسب لفظ جنازه و يا ميّت بصورت مونث يا مذكر بياورد و در غسل اگر محرم براى غسل وجود دارد، او غسل دهد و الاّ هر فردى مى‏تواند، مباشرْغسل دهد.

   س4 - اگر در غسل ميّت، ترتيب غسل از آب سدر، كافور و خالص رعايت نشود، وظيفه چيست و اگر ميّت را دفن كرده باشند، چه صورت دارد؟

  • ج4 - در صورتى كه بدن از هم پاشيده نشده، بايد او را نبش قبر كرد و به ترتيب لازم، غسل داد.

   س5 - خانمى در حين وضع حمل، در حالى كه سر بچّه از رحم خارج شده، فوت نموده و بچّه هم مرده است، براى غسل و كفن مادر و بچّه، چگونه بايد عمل كرد؟

  • ج5 - بچّه را از رحم، خارج مى‏كنند و نسبت به هر كدام، به وظيفه‏اى كه معيّن شده عمل مى‏كنند.

   س6 - شخص مسلمان، با افراد غير مسلمان ديگر، در محلى كار مى‏كردند، بعد از حادثه آتش سوزى و سوختن همگى، جنازه هيچ يك تشخيص داده نشد، كه كداميك مسلمان است، در مورد نماز و غسل چگونه عمل شود؟

  • ج6 - بايد عمل به احتياط شود و لذا، همه را بايد غسل و كفن كرد و نماز خواند و دفن نمود.

   س7 - در صورت عدم امكان غسل، با سدر و كافور چه بايد كرد؟

  • ج7 - بايد با آب خالص، سه مرتبه غسل داد.

   س8 - در صورت نبودن محرم و مماثل، درباره غسل ميّت چه بايد كرد؟

  • ج8 - غسّال بايد از دستكش استفاده كند و نگاه به بدن ميّت نكند و اعمال غسل را انجام دهد.

   س9 - اگر در حادثه‏اى مثل زلزله، عضو قطع شده‏اى پيدا شود و معلوم نباشد، مال مرد است يا زن وظيفه چيست؟

  • ج9 - هر فردى مى‏تواند، به وظايف آن نظير غسل و دفن عمل كند.

   س10 - اگر پارچه‏اى براى كفن يافت نشود، تكليف چيست؟

  • ج10 - با غير پارچه، كفن شود.

   س11 - آيا شخصى كه كمك غسّال، ميّت را غسل مى‏دهد، بايد نيّت كند؟

  • ج11 - كسى كه آب روى ميّت مى‏ريزد، احتياطانيّت كند.

   س12 - مس ناف طفل كه بريده شود موجب غسل است يا خير؟

  • ج12 - غسل ندارد.

   س13 - حكم احتضار، غسل، كفن و دفن و نماز ميّت مسلمان در حوادث چگونه است آيا امدادگر بايد به مسائل فوق بپردازد يا به خدمات امدادرسانى به مصدومين، كداميك برتر است؟

  • ج13 - در صورتى كه مزاحمت با امدادرسانى نداشته باشد، مسائل واجب ميّت را بايد انجام دهد و اگر مزاحمت دارد امدادرسانى اهمّ است و بايد امدادرسانى شود.

   س14 - اگر ميّت زن باشد و زنى نباشد كه او را غسل دهد و محرم هم نباشد كه غسل دهد آيا نامحرم مى‏تواند غسل دهد؟

  • ج14 - نامحرم بايد از زير لباس و بدون نظر، ميّت را غسل دهد.

   س15 - آيا مى‏شود ميّت را با لباس تنش غسل داد يا خير؟

  • ج15 - اگر ضرورتى باشد و ملاحظه نجاست و پاكى گردد، اشكال ندارد.

   س16 - كسى ميّتى را غسل مى‏دهد قبل از اتمام غسل از گوش ميّت خون مى‏آيد و قطع نمى‏شود تكليف چيست؟

  • ج16 - بايد با وسيله‏اى داخل سوراخ گوش را مسدود نمايد و غسل داده شود.

   س17 - هرگاه شوهر بميرد و چند ماه جسد او در سردخانه بماند به حدّى كه زن از عدّه خارج شود آيا زن بعد از اتمام عدّه خود مى‏تواند شوهر خود را غسل ميّت دهد يا خير؟

  • ج17 - به نظر ما به احتياط واجب ترك شود.

   س18 - آيا مى‏شود در تيمّم دادن ميّت از دستكش استفاده كرد؟

  • ج18 - خالى از شبهه نيست و بايد با دست تيمّم داده شود.

   س19 - اگر مقاربت با زوجه بعد از اتمام غسل ميّت زوجه باشد آيا غسل جنابت بر زوجه واجب مى‏گردد يا خير، اصلافرض تحقّق جنابت در ميّت وجود دارد يا خير؟

  • ج19 - احتياط آن است كه زوجه را دو مرتبه اغسال ثلاثه بدهند.

   س20 - در غسل ميّت اگر 20 ليتر آب خالص به اندازه يك گرده سدر و به اندازه يك گرده كافور باشد كافى است يا خير؟

  • ج20 - كافى است.

   

   

  غسل مجروحين و مصدومين

   س1 - اگر شخصى در حادثه‏اى بسوزد، بطورى كه اعضاء وى قابل تشخيص نباشد، مشتى استخوان سياه شده، آيا واجب است بر اين استخوانها، غسل و نماز را بجا آوريم و نيز كفن مخصوص ميّت لازم است يا خير؟

  • ج1 - اگر استخوانهاى باقى مانده، از قبيل استخوان قفسه سينه باشد در صورت امكان، بايد غسل داد و در پارچه‏اى كفن نمود و پس از نماز دفن گردد و اگر استخوان غير سينه باشد غسل و كفن دارد ولى نماز ندارد.

   س2 - جنينى كه بيش از چهار ماه داشته، به ناچار قطعه قطعه مى‏كنند و از رحم خارج مى‏كنند، وظيفه چيست؟

  • ج2 - اگر روح در او دميده شده باشد، مادر بايد غسل مسّ ميّت كند و در صورت امكان، بچّه را غسل يا تيمّم دهند و اگر امكان ندارد، بايد آن را در پلاستيكى پيچيد و احتياطااز روى پلاستيك تيمّم داد.

   س3 - شخصى در حادثه رانندگى، بدنش متلاشى مى‏شود، نسبت به غسل او چگونه عمل شود؟

  ج3 - در صورتى كه امكان غسل دادن باشد، بايد غسل داد و الاّ، بايد تيمّم داده شود و در صورتى كه، هيچكدام مقدور نيست، غسل و تيمّم ساقط است.

   س4 - شخصى در آب غرق شده و بعد از مدّتى از آب بيرون آورده شده، اكثر بدن او را ماهى خورده و بدن او متعفّن شده، او را در پلاستيك گذاشته‏اند، آيا مى‏شود از روى پلاستيك او را تيمّم داد؟

  • ج4 - اگر امكان تيمّم بر صورت و دست او باشد، بر روى همان صورت و دست تيمّم شود و الاّ احتياطااز روى پلاستيك تيمّم داده شود.

   س5 - اگر خون از جراحات ميّت قطع نشود تكليف غسل او چه مى‏شود؟

  • ج5 - اگر امكان دارد، با وسيله‏اى جلوى جراحات را ببندند و غسل دهند و اگر امكان ندارد غسل جبيره‏اى انجام گردد و اگر اين هم ممكن نيست، تيمّم داده شود.

   س6 - مرده‏اى را وقتى مى‏شستند خونريزى داشته كه به هيچ وجه بند نمى‏آمد تكليف چيست؟

  • ج6 - بايد روى زخم را با وسيله‏اى كه از خونريزى جلوگيرى مى‏كند ببندند و بعد غسل دهند.

   س7 - از حضرتعالى نقل شده كه اگر يكى از اعضاى بدن انسان قطع شود و استخوان داشته باشد غسل و كفن و دفن و نماز دارد آيا صحيح است يا خير و يا تفصيل دارد؟

  • ج7 - اگر قطعه جدا شده از ميّت داراى استخوان است، بايد غسل داده شود و در پارچه‏اى پيچيده شده و دفن گردد و اگر قطعه جدا شده سينه يا قسمتى از سينه است كه قلب در آن جا دارد بايد هم غسل و هم كفن شده و بر آن نماز خوانده شود.

   س8 - شخصى در حادثه رانندگى تمام جسد او مى‏سوزد و منجر به فوت مى‏شود بنابراين جسد او تحمّل غسل را ندارد منتهى فقط يك دست او و يا ساق پاى او سالم است و يا اينكه قسمتى از دست و يا پاى او سالم باشد تكليف تجهيز او چگونه است، غسل است يا تيمّم؟

  • ج8 - اگر امكان غسل دادن نيست، تيمّم داده شود.

  نماز ميّت

   س1 - فردى مدّت طولانى بر اموات، نماز ميّت مى‏خوانده بعد متوجّه شده‏ايم كه قرائت او درست نيست، حكم اموات و نماز آنها چيست؟

  • ج1 - در نماز ميّت، همين كه تكبيرات صحيح باشد، كافى است مگر آن كه معلوم شود، آن هم غلط بوده است كه در اين حال، بايد يك نماز ميّت دسته جمعى، براى تمام اهل قبرستان بخواند، انشأالّله كافى است.

   س2 - شخصى را آب دريا برده است، حكم نماز ميّت او چگونه است و اگر در يك نقطه خاص فرو رفته باشد، حكمش چيست؟

  • ج2 - اگر عرفاطورى باشد كه از بين رفته حساب شود، نماز بر او واجب نيست و الاّ واجب است، نماز خوانده شود، پس حكم صورت دوّم هم معلوم مى‏شود، كه بايد در همان نقطه كه فرو رفته، نماز خوانده شود مثل قايق و كشتى.

   س3 - آيا بايد شفاهااذن ولىّ را در مورد نماز ميّت گرفت، يا رضايتى كه از قرائن بدست مى‏آيد كافى است؟

  • ج3 - احتياط آن است كه اذن شفاهى گرفته شود.

   س4 - آيا در نماز ميّت، اجازه وصىّ لازم است؟

  • ج4 - از ولىّ بايد اجازه گرفت، مگر خود ميّت، شخص خاصّى را در وصيّت، براى اذن معيّن كرده باشد.

   س5 - نماز خواندن، بر پيكر افرادى كه خودكشى كرده‏اند، چه صورت دارد؟

  • ج5 - اشكال ندارد.

   س6 - آيا در نماز ميّت شهادت ولايت گفتن جايز مى‏باشد؟

  • ج6 - اشكال ندارد.

   س7 - آيا فرد لال مى‏تواند نماز ميّت بخواند و بر فرض جواز آيا نمازش اكتفاء از نماز ميّت فرد صحيح مى‏كند؟

  • ج7 - نمازش از نماز ميّت فرد صحيح اكتفاء نمى‏كند.

   س8 - آيا نماز ميّت شخصى كه زبانش عيب دارد مثل الثغ (فردى كه راء را غين يا لام تلفّظ مى‏كند)يا (اليغ كسى كه كلام را واضح ادا نمى‏كند و حروف را صحيحانمى‏آورد) صحيح است يا خير؟

  • ج8 - نمازش از نماز صحيح كفايت نمى‏كند.

   س9 - در رساله حضرت آقا در مسئله 612 آمده اگر ميّت وصيّت كرده باشد شخص معيّنى بر او نماز بخواند احتياط واجب آن است كه آن شخص از ولىّ ميّت اجازه بگيرد.... تا آخر حال اگر وصيّت نكرده باشد آيا باز هم اجازه مى‏خواهد در صورتى كه اجازه واجب باشد در هر دو صورت كسى كه 5 پسر دارد و 5 دختر از چه كسى بايد اجازه بگيرد و اگر اصلاپسر نداشته باشد چطور؟

  • ج9 - اجازه از ولىّ جهت نماز ميّت لازم است گرچه وصيّت نكرده باشد و از پسرها بايد اجازه بگيرد.

   س10 - آيا افرادى كه خودكشى مى‏كنند نماز ميّت دارند؟

  • ج10 - تمام واجبات ميّت بايد در حقّ او اجراء گردد.

   س11 - بعد از اتمام غسل ميّت خونى از بدن او جارى شود آيا مى‏شود قبل از تطهير بدن و كفن نماز ميّت بر او خواند؟

  • ج11 - به احتياط واجب قبل از نماز، بدن و كفن ميّت تطهير گردد و بعد به ميّت نماز خوانده شود.

  مسائل دفن، نبش و تعمير قبر

   س1 - در قسمتى كه براى احداث مسجد در نظر گرفته شده است اگر هنگام كندن پى ساختمان مسجد، به قبر پوسيده مؤمن و استخوان برخورد كرديم، تكليف چيست؟

  • ج1 - اگر بدن و جثّه كامل است، نبش قبر ننمائيد و اگر بدن متلاشى شده است، استخوانها در جاى مناسب ديگرى دفن شود.

   س2 - شخصى را دفن كردند، بعد معلوم شد كه طبق وصيّت بايد در اعتاب مقدّسه دفن شود، آيا نبش قبر او جايز است؟

  • ج2 - جايز است نبش قبر گردد.

   س3 - ميّت مجهول الهويه‏اى را دفن كردند بعد بازماندگان او، در شهرستان ديگر مشخّص مى‏شود، آيا مى‏توانند ميّت را ببرند؟

  • ج3 - جايز نيست.

   س4 - اگر به قبرى كه رو به قبله نبود، برخورد كنيم، آيا جايز و يا واجب است كه نبش قبر كرده و ميّت را رو به قبله دفن كنيم؟

  • ج4 - در صورتى كه از هم پاشيده نشده باشد و موجب هتك حرمت ميّت نشود، نبش نمودن جهت رو به قبله نمودن جايز است.

   س5 - نبش قبر تا چند وقت، پس از دفن حرام است؟

  • ج5 - تا زمانى كه بدن از هم پاشيده نشده و موجب هتك حرمت مى‏گردد، نبش قبر حرام است و الاّ در موارد مقرّره جايز است.

   س6 - بدون اذن ولىّ ميّت را دفن كرده‏اند، وظيفه چيست؟

  • ج6 - نبش قبر جايز نيست.

   س7 - همزمان سه ميّت را غسل داده‏اند، بعد معلوم شد كه غسل يكى از آنها باطل بوده و حال آنكه همه را دفن كرده‏اند وظيفه چيست؟

  • ج7 - در صورتى كه قابليت غسل دادن را داشته باشند و موجب هتك حرمت آنها نباشد جايز است نبش قبر نموده و همه را غسل دهند.

   س8 - بعد از گذشت دو روز از دفن ميّتى، متوجّه شده‏اند كه رو به قبله دفن نشده است، وظيفه چيست؟

  • ج8 - در صورتى كه بتوان او را مقابل قبله قرار داد، بايد نبش قبر نمود تا رو به قبله قرار داده شود.

   س9 - با توجّه به حرمت طلا براى مردان، اگر مرده‏اى را با حلقه طلا دفن كنند، آيا نبش قبر واجب است يا خير؟

  • ج9 - عرفابراى مرده دفن شده، حلقه طلا زينت حساب نمى‏شود.

   س10 - آيا دفن كردن ميّت، در جائى كه معلوم نيست صاحبش راضى است يا نه

  جايز است؟

  • ج10 - جايز نيست.

   س11 - مقدارى گوشت و يا غدّه بر اثر عمل جراحى از بدن شخصى جدا مى‏كنند و اين مقدار گوشت و غدّه‏ها در شيشه‏اى كه الكل دارد نگهدارى مى‏شود سپس بعد از چند روز و يا چند ماه اين شخص فوت مى‏كند تكليف اين مختصر گوشت و غدّه كه در ايّام حيات از او جدا كرده‏اند چيست و آيا بايد آن را غسل داد و با جسد دفن كرد؟

  • ج11 - دفن آن با بدن واجب نيست گرچه مستحبّ است كه دفن شود و غسل لازم ندارد.

   س12 - شخصى ميّتى را غسل داد بعد از 3 روز متوجّه شدند كه غسّال كافر بوده آيا نبش قبر كنند يا خير؟

  • ج12 - در صورتى كه متلاشى نشده باشد و بدن سالم است و هتك حرمت نمى شود بايد نبش قبر شود.

   س13 - شخصى مدرسه علميّه بنا نهاده و از سهم امام و كمكهاى مردمى زمين خريده آيا مى‏تواند محلّ دفن خود را مدرسه علميّه قرار دهد، البته زمين مدرسه وقفى نيست؟

  • ج13 - در صورتى كه از اموال خود براى ساختن اين مدرسه مقدارى صرف نموده كه شرعادر زمينى كه از اموال خود تهيّه شده مى‏خواهد دفن گردد، اشكال ندارد امّا در صورتى كه خواسته باشد در زمينى كه از اموال ديگران تهيّه شده و يا مدرسه وقف است دفن شود، خالى از اشكال نيست.

   س14 - آيا دفن كردن ميّت بطور امانت جايز است؟

  • ج14 - تا ضرورت ايجاب نكند بصورت امانت دفن نشود.

   س15 - آيا نبش قبر به جهت خارج كردن انگشتر كه همراه ميّت مى‏باشد جايز است؟

  • ج15 - اگر انگشترى است كه قابل اعتناست و موجب هتك حرمت ميّت نباشد اشكال ندارد.

   س16 - نظر به اينكه امواتى كه در قبرستان وادى‏السلام قم مدفون گرديده‏اند در زمان دفن زمين قبر به اولياى اموات فروخته نشده است و فقط وجهى كه گرفته شده است به عنوان حقّ‏الدفن گرفته شده حال بعد از سى و چند سال آيا مى‏توان قبور را باز كرد و كسانى ديگر را در آن دفن كرد؟

  • ج16 - اگر يقين داشته باشند كه بدن پوسيده است و يا اينكه قبل از رسيدن به لحد قبر بسازند و صاحب قبر مراجعه كننده‏اى نداشته باشد اشكال ندارد.

   س17 - اگر كسى مرد و او را حنوط نكنند آيا مى‏توان او را نبش قبر كرد و حنوط كرد و آيا مثل نماز كه بعد از حنوط انجام مى‏شود بايد دوباره تكرار شود يا خير؟

  • ج17 - در صورتى كه بدن متلاشى نشده و هتك حرمت نمى‏شود، نبش قبر كنند و حنوط نمايند و لازم نيست نماز را تكرار نمايند.

   س18 - يك زن حامله مرده و بچّه هم در شكم او مرده است بچّه پشت كمر مادر، پشت به قبله است تكليف دفن چيست؟

  • ج18 - بايد طبق دستور شرع، مادر دفن شود.

  مسّ ميّت

   س1 - اگر جسد ميّت قبل از اينكه سرد شود غسلش بدهند آيا بعد از اتمام غسل و سرد شدن بدن كسى به او دست بزند بايد غسل مسّ ميّت نمايد؟

  • ج1 - غسل مسّ ميّت واجب نيست.

  تغيير شكل قبرستان

   س1 - در منطقه ما قبرستان مخروبه‏اى وجود دارد كه فعلادر آن هيچ مرده‏اى دفن نمى‏شود و سندى و مدركى راجع به اين كه وقف يا ملك شخصى است يا مرتع باشد در دسترس نيست، ولى نظر اهالى قاطبه، اين است كه قبرستان از اراضى مراتع مى‏باشد، دولت وقت در وسط اين قبرستان سه باب مدرسه احداث نموده است، بنابراين قبرستان عملابه دو بخش تقسيم شده و نيز در نظر دارد كه در بقيّه طرح خيابان كشى قرار گيرد و اين زمين از نظر موقعيّت براى اهالى بسيار مهمّ است، زيرا در وسط محلّه واقع شده است و هيچ اثر دفن جديدى و يا آثار و علائمى از قبور احتمالى وجود ندارد و جوانان در آن قسمت، فوتبال بازى مى‏كنند و برخى از مردم در آنجا زباله و موادّ زائد خود را مى‏ريزند، آيا از نظر شرعى، مى‏توان در اين قبرستان قديمى متروكه، مسجد ساخت يا خير؟

  • ج1 - اگر مدركى و دليلى در دست نيست، كه قبرستان وقف يا متعلّق به شخص يا اشخاصى باشد و آثار قبرى هم باقى نمانده كه انجام اين كارها موجب هتك حرمت باشد، ساختن امثال مسجد و يا ساير اماكن عامّ المنفعه، با اذن حاكم شرع در آن زمين، اشكال ندارد.

   س2 - همچنانكه در سئوال بالا گفته شد در اثر احداث سه باب مدرسه قبرستان مذكور به دو بخش تقسيم شده است، در قسمتى آثار و علائم قبور كاملاپيدا است ولى مرده‏اى آنجا دفن نمى‏شود، اين قسمت قرار است توسط دولت به پارك و يا فضاى آموزشى تبديل شود آيا در اين قسمت مى‏توان مسجد بنا كرد؟

  • ج2 - پاسخ داده شد كه اگر واجد شرائط است، ساختن مسجد اشكال ندارد.

  شهيد

   س1 - افرادى كه در چند كيلومترى خطّ مقدّم قرار دارند، لكن بوسيله توپ دوربرد و يا هجوم هوائى دشمن به شهادت مى‏رسند، آيا غسل دارند يا خير، و در صورت مسّ بدنها، بايد غسل مسّ ميّت نمود؟

  • ج1 - خطّ دوّم، عرفامعركه جنگ حساب نمى‏شود و لذا احكام غسل و كفن بايد انجام گيرد، و مسّ بدن اينگونه شهداء موجب لزوم غسل مسّ ميّت مى‏گردد.

   س2 - اگر شكّ داريم، شهيدى در معركه شهيد شده يا در پشت جبهه، تكليف غسل و كفن او چيست؟

  • ج2 - بايد غسل و كفن انجام شود.

   س3 - در چه حالتى مى‏توان شهيد را با لباس خودش دفن كرد؟

  • ج3 - در صورتى كه در معركه شهيد شده باشد.

  مسائل متفرّقه اموات

   س1 - آيا فردى كه زنش فوت كرده، مى‏تواند با او عمل جنسى انجام دهد؟

  • ج1 - گرچه عمل بسيار زشتى است، ولى دليل بر حرمت اين موضوع ثابت نيست.

   س2 - اگر شخص مرده عرق كند، آيا پتو و رختخواب او نجس است؟

  • ج2 – بدن میت تا قبل از پایان غسل محکوم به نجاست است و آنچه قبل از آن با بدن او تماس پیدا کند در صورتی که بدن او با آن چیز دارای رطوبت سرایت کننده باشد نجس می‌شود.

   س3 - اگر كسى هنگام قبض روح شهادتين را بر زبان جارى نكرد، آيا از نظر فقهى محكوم به كفر است؟

  • ج3 - وضعيت چنين شخصى در اختيار حضرت حقّ است، بر ما نيست كه حكم به كفر او نمائيم.

   س4 - قبل از دفن همسر، زن مى‏تواند بعد از اتمام عدّه وفات ازدواج كند، حالا بعد از چند ماه شوهر اوّل قرار است دفن شود، آيا زن مى‏تواند به او دست بزند و يا او را به خاك بسپارد؟

  • ج4 - اگر ضرورتى نباشد، احتياط در ترك است.

   س5 - آيا غسل و نماز و دفن اشخاص اعدامى يا منافقين در قبرستان مسلمين چگونه است؟

  • ج5 - در صورتى كه ارتداد آنها ثابت نشده باشد، بايد در قبرستان مسلمين دفن شوند.

   س6 - آيا احكام ميّت مسلمان را بر كسى كه خودكشى مى‏كند، بايد عمل كرد؟

  • ج6 - بلى بايد احكام ميّت مسلمان را بر او عملى كرد.

   س7 - مسئولين تا مبلغى از صاحبان ميّت نگيرند، مجوز دفن را صادر نمى‏كنند، گرفتن اين وجه چه حكمى دارد؟

  • ج7 - چون پول در مورد خدماتى است كه ارائه مى‏شود، اشكال ندارد.

   س8 - آيا تلقين ميّت فردى كه زبانش عيب دارد مثل الثغ (كسى كه راء را غين يا لام تلفّظ مى‏كند) صحيح است يا خير؟

  • ج8 - اشكالى در جواز تلقين ميّت توسط فردى كه زبانش عيب دارد نيست.

   س9 - اگر با فردى روبرو شويم كه دارد جان مى‏دهد بعنوان يك امدادگر مسلمان شرايط برخوردمان با محتضر چگونه بايد باشد؟

  • ج9 - القاء شهادتين و كشيدن پاى محتضر به طرف قبله و باز كردن دكمه‏هاى پيراهن مخصوصاقسمت سينه.

   س10 - اگر برداشتن دندان مصنوعى ميّت موجب بدن‏نما شدن ميّت مى‏شود برنداشتن دندان مصنوعى در دهان ميّت جايز است يا خير؟

  • ج10 - اشكال ندارد و برداشتن آن هم لزومى ندارد.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .