پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

وصیت

 • مسائل وصيّت

  ولىّ و قيّم و وصىّ

   س1 - آيا همسر شخص متوفّى كه وصيّت نامه نداشته با حضور پسر بزرگتر كه بالغ و عاقل است مى‏تواند خودش را وصىّ قرار دهد؟

  • ج1 - اگر نيازى به قيّم باشد بايد به حاكم شرع مراجعه شود تا او تعيين قيّم نمايد و الاّ خود ورثه بايد ماترك را قسمت كنند و احتياج به وصىّ نيست.

   س2 - آيا مى‏شود بدون شناخت، زنى را براى فرزندان صغار خودش قيّم قرار داد؟

  • ج2 - بايد قيّم شخصى مورد اطمينان و وثوق باشد تا تصرّفات بى‏مورد در اموال صغار نكند، پس بدون آشنايى يا معرفى شخص موثق نمى‏توان كسى را بر صغار، قيّم قرار داد.

   س3 - آيا پدر مى‏تواند براى فرزندان كوچكش قيّم تعيين كند با وجود جدّ؟

  • ج3 - در صورتى كه جدّ اجازه بدهد، اشكال ندارد.

   س4 - اگر وصىّ فوت كرد يا عاجز شد يا خيانت كرد، وظيفه چيست؟

  • ج4 - در صورتى كه اجراى وصيّت تعطيل مى‏شود اولياء ميّت، و در صورت فقدان، حاکم شرع و در صورت فقدان عدول مؤمنین، اقدام به اجراى وصيّت كنند.

   س5 - آيا وصىّ مى‏تواند به علّت طولانى بودن مدّت اجراى وصيّت نامه از وصىّ بودن خود كناره‏گيرى كند، تكليف چيست؟

  • ج5 - در صورتى كه موجب تعطيل شدن عمل به وصيّت شود، جايز نيست و مى‏تواند در اينگونه موارد وكيل بگيرد.

   س6 - اگر كسى وصيّت كرد زيد وصىّ اوست تا مادامى كه فرزند كوچكش بالغ شود، آيا اين وصيّت صحيح است؟

  • ج6 - وصيّت صحيح و به قوّت خود باقى است.

   س7 - آيا وصىّ مى‏تواند بقيّه اعمال وصيّت را طبق وصيّتى به غير واگذار كند؟

  • ج7 - اشكال ندارد.

   س8 - آيا عدالت در وصىّ شرط است؟

  • ج8 - چنانچه وصىّ مورد وثوق باشد، كفايت مى‏كند.

   س9 - آيا با بودن ولايت قهرى ولايتهاى ديگر مثل قيّم، وصىّ، وكيل و حضانت ميسّر خواهد شد؟

  • ج9 - بله امكان دارد امّا اگر نظر ولىّ قهرى مخالف با نظرات قيّم و غير آن باشد، ولىّ قهرى مقدّم است و اگر موافق باشد تصميمات آنها نافذ است.

   س10 - آيا ولايت ولىّ قهرى را در چه صورت مى‏شود از او سلب كرد؟

  • ج10 - امكان سلب ولايت نيست مگر آنكه جز محجورين باشد.

   س11 - اگر شخصى وصيّت كرد و شخصى را بعنوان وصىّ معيّن نمود كه كارهاى ميّت تحت نظر او انجام گردد ولى ورثه و يا ناظر بدون اجازه وصىّ اقدام به انجام وصيّت كنند آيا اقدام بدون رضايت وصىّ جايز است و آيا ضمان دارد يا خير؟

  • ج11 - ناظر و ورثه حقّ ندارند كه بدون جلب نظر وصىّ اقدام به انجام وصيّت نمايند و در صورتى كه اقدام به اِعمال وصيت نمايند گنهكار هستند و خلاف حكم تكليفى انجام داده‏اند و ضمان در صورتی متصور است که وصيّت بگونه‏اى بوده كه بايد با شرايط خاصّى و با نظر قطعى وصىّ انجام مى‏شده مثلاموصى وصيّت كرده كه وصىّ حجّ او را به جا آورد و ناظر و ورثه شخص ديگرى را استيجار كرده‏اند، ناظر و ورثه در اين صورت ضامن هم مى‏باشند ولى اگر وصيّت بگونه‏اى است كه بايد عمل انجام شود و شرايط خاصّى را موصى در نظر نگرفته، ضمان ندارد.

  عمل به وصيّت

   س1 - شخصى داراى يك پسر است، وصيّت كرده منزل متعلّق به اوست و تا مادر زنده است همراه او باشد و از طرفى خواهران نيز شهادت مى‏دهند كه پدرشان مى‏گفت منزل متعلّق به پسر است، آيا خانه جز اموال پسر است يا اين كه بايد جز ثلث اموال پدر حساب كرد؟

  • ج1 - در فرض مذكور خانه متعلّق به پسر است و مادر نيز حقّ نشستن در آن خانه را همراه پسر دارد.

   س2 - شخصى وصيّت نموده مقدارى از ثلث را به فروش رسانده برايم قرائت قرآن و عزادارى در مسجد صرف كنيد، ثلث اموال را پس از قيمت گذارى  مى‏خواهند به وصىّ بفروشند، با توجّه به اين كه ميّت به وصىّ اجازه تصرّف در ثلث را داده، آيا بايد به قيمت همان زمان فروخت يا قيمت فعلى؟

  • ج2 - اگر در همان زمان، زمين را قيمت مى‏كرد و مبدّل به نقدى مى‏نمود همان مقدار به عنوان ثلث مشخص مى‏شد و الاّ بايد قيمت فعلى در نظر گرفته شود چه خود وصىّ بردارد يا ديگرى.

   س3 - اگر وصىّ در اخراج ثلث افراط كرد يا در راه غير مشروع صرف كرد، تكليفش چيست؟

  • ج3 - ضامن است.

   س4 - اگر متوفّى وصيّت كند به انجام مناسك حجّ و مبلغ تعيين شده كفايت نكند بفرمائيد چه وظيفه‏اى بر عهده وصىّ است؟

  • ج4 - در صورتى كه حجّ واجب باشد، بايد كمبود را از اصل مال ميّت تدارك كنند و اگر حجّ واجب نباشد بايد ورثه اجازه دهند كه از اصل مال تدارك شود و اگر اجازه ندادند، وصىّ وظيفه‏اى ندارد.

   س5 - اگر وصىّ بخواهد طبق فتواى مجتهد شخص متوفّى، به وصيّت او عمل كند، چنانچه ميّت تقليد نكرده باشد يا معلوم نيست مرجع تقليد او چه كسى است، چگونه بايد عمل نمود؟

  • ج5 - وصىّ بايد طبق فتواى مجتهد خود عمل كند.

   س6 - شخصى كه مجتهد است و در يك مسئله وصيّت كه اختلافى است وصيّت كرده كه حتمابنظر خودم عمل شود آيا وصيّتش نافذ است و يا وصىّ بايد به فتواى مرجع خود عمل كند؟

  • ج6 - اگر در مثل امورى باشد كه مجتهد وصىّ، عمل به آن وصيّت را باطل مى‏داند، جواز عمل به وصيّت مجتهد مرده مشكل است زيرا كه وصىّ موظّف است عمل صحيح بنظر خود را انجام دهد و در غير اين صورت بايد طبق وصيّت موصى عمل شود.

   س7 - در صورتى كه ورّاث بخواهند با فروش قسمتى از ماترك ثلث ميّت را جدا نمايند و يا از مال خود نتوانند ثلث را تأمين نمايند، آيا شرعامى‏توانند ميزان آن را تعيين و تدريجااز منافع ماترك تأمين نمايد؟

  • ج7 - اگر وصيّت به ثلث به عين مال معيّن نباشد بلكه به صورت ثلث مال بنحو مطلق باشد كار ورّاث در فروش بعضى از اموال براى جدا كردن ثلث بلا اشكال است.

   س8 - شخصى كه زنش تنها وارث اوست به او وصيّت كرده كه بعد از مرگم از اموالم استفاده كن و بعد از آن وقف امام حسين 7 نما آيا اين وصيّت صحيح است؟

  • ج8 - وصيّت مرد به اين كه تمام اموالم از آنِ همسرم باشد صحيح نيست زيرا ربع مال را زن بيشتر نمى‏برد و باقى اموال اختصاص به امام 7 دارد و امّا وقف اگر در حدّ ثلث اموال باشد و بعد از مرگ مرد، زن آن را وقف نمايد، وقف صحيح است.

   س9 - هرگاه وصىّ بعضى از موارد مصرف وصيّت را فراموش كند، وظيفه‏اش چيست؟

  • ج9 - در صورتى كه گمان قوى دارد كه به نظر موصى فلان مصرف اقرب است، بايد به همان عمل كند.

   س10 - شخصى در 50 سال قبل وصيّت كرده به مبلغ 300 تومان براى من نماز و روزه بدهيد الان چه مقدار بايد بدهند؟

  • ج10 - بايد به قيمت روز محاسبه گردد.

  وصيّت در ثلث مال ميّت

   س1 - شخصى ثلث خود را در نخلهاى خرما تعيين كرده و گفته اينها براى فرزندان ذكورم هستند ولى حقّ فروش آنها را ندارند واگر قادر به اداره آن نشدند آنها را بگذارند تا مردم از آنها استفاده كنند آيا اين وصيّت نافذ است؟

  • ج1 - وصيّت نافذ است.

   س2 - شخص ميّت وصيّت كرده كه ثلث اموالم را به شخص معيّنى بدهيد در صورتى كه به اين وصيّت عمل شود مفسده بزرگى اتّفاق مى‏افتد آيا به وصيّت عمل شود يا خير؟

  • ج2 - چنانچه مفسده بزرگى مانند قتل و امثال آن بر آن مترتّب باشد بايد به حاكم شرع مراجعه شود.

   س3 - شخصى داراى پنج هكتار زمين است كه در زمان خود يك هكتار زمين را به اسم همسر خود نموده كه بعد از فوت متعلق به همسرش باشد حال بعد از فوت، اين زمين شرعامتعلق به همسرش است يا خير؟

  • ج3 - اگر مازاد از ثلث نباشد اشكالى ندارد البته بر ورثه لازم است كه طبق وصيّت آن را به ملكيت همسر در آورند.

   س4 - منزل مسكونى كه در اختيار اينجانب است آيا مى‏شود به اسم خانم كرد و زمينى را كه دارم آيا مى‏توانم آنرا براى ثلث خودم قرار دهم يا خير؟

  • ج4 - اگر در زمان حيات به خانمتان ببخشيد اشكال ندارد و زمينى كه داريد، اگر از ثلث اموالتان كه به ارث گذاشته مى‏شود بيشتر باشد بايد با اجازه ورثه به عنوان خودتان وصيّت كنيد ولى اگر به حدّ ثلث باشد يا كمتر اشكال ندارد.

   س5 - ثلث ميّت كه نزد وصىّ مى‏باشد بعد از مرگ وصىّ تكليف ثلث چه مى‏شود؟

  • ج5 - اگر خود شخص وصيّت كننده كسى را معيّن نموده همان شخص معيّن شده، بايد به وظيفه در مورد ثلث عمل كند و اگر هم خود وصىّ كسى را معيّن كرده اشكال ندارد و الاّ بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او كسى را مشخص نمايد.

   س6 - شخصى وصيّت كرده تمام اموال من بعد از فوتم متعلق به فرزند بزرگم باشد و ورّاث ديگر هم امضاء كردند حالا بعد از فوت اعتراض كرده‏اند تكليف چيست و در صورتى كه بقيّه ورّاث خبر نداشته باشند و بعد از فوت متوجّه شوند تكليف چيست آيا براى انتقال تمام اموال به فرزند بزرگ مى‏تواند در زمان حيات خود با ده هزار تومان مصالحه كند آيا شرعاصحيح است يا نه در اين صورت آيا بقيّه حقّ دارند يا خير؟

  • ج6 - اگر تمامى ورثه با رضا و رغبت قبول كرده‏اند كه اموال مال پسر بزرگتر باشد اشكال ندارد ولى اگر از روى اكراه امضاء كرده باشند وصيّت نافذ نيست و فقط در حدّ ثلث نافذ است و اگر اموالش را مصالحه كرده اشكال ندارد و فقط اموالى كه تا زمان مصالحه به او صلح كرده متعلّق به پسر بزرگتر است و بقيّه اموال به بقيّه ورثه تعلّق دارد.

   س7 - شخصى وصيّت به ثلث كرده امّا از بين املاك معيّن نكرده اكنون به چه صورت ثلث را جدا كنند و حال آنكه نسبت به تمام اموال مشاع است و اگر در ميان ورثه صغير باشد كيفيت جدا كردن ثلث چه موقع است؟

  • ج7 - در تمامى اموال، ثلث را شريك است و بايد تمامى اموال به قيمت تبديل شود آنگاه ثلث معيّن و جدا شود.

   س8 - شخصى به علّت نداشتن فرزند دختر بچّه شيرخواره‏اى  را از بهزيستى گرفته و بزرگ كرده و وصيّت كرده كه تمام اموال من بعد از من متعلّق به همين دختر مى‏باشد در ضمن اين شخص همسر و برادر و خواهر دارد آيا شرعاتمام اموال مال همين دختر است يا يك سوّم بقيّه متعلّق به ورّاث مى‏باشد حال اگر اين شخص تمام اموال خود را با همين دختر با ده هزار تومان مصالحه كند و فوت كند آيا اموال متعلّق به اين دختر است و بقيّه ورّاث ارث نمى‏برند و راه شرعى براى انتقال اموال به اين دختر چيست؟

  • ج8 - اگر اموال را صلح كند مخصوصاصلح معوّض، تمام اموال به اين دختر مى‏رسد و اگر وصيّت كرده، فقط در حدّ ثلث اموال وصيّت نافذ است و بقيّه بين ورثه تقسيم مى‏شود.

   س9 - اگر فرزندى كه وصىّ پدر است بر ثلث او كه شش نخل خرما است بعد از چند سال بگويد ديگر توانايى گرداندن ثلث پدر را ندارم و مى‏خواهم آن را بخرم و با پول براى پدرم خيريه‏اى درست كنم آيا مى‏تواند يا خير؟

  • ج9 - بايد شخص ديگرى را جهت اداره ثلث معيّن نمايد و اگر اين امكان ندارد بايد به حاكم شرع مراجعه كند تا حاكم شرع شخصى را معيّن نمايد و يا اينكه تبديل به چيز ديگرى نمايد كه نظر وصيّت كننده تأمين گردد و اگر اين هم امكان نداشته باشد و ممكن است اصل ثلث از بين برود در اين هنگام مى‏تواند بفروشد و در جهت وصيّت صرف نمايد.

   س10 - شخصى وصيّت كرده كه مقدارى نماز و روزه بدهكار است حال پول اينها را از اصل مال بايد بردارند يا از ثلث مال؟

  • ج10 – در صورتی که وصیت کرده برای او نماز و روزه بدهند، از ثلث است ولی اگر فقط گفته باشد فلان مدت نماز و روزه بدهکار است بر عهده پسر بزرگتر است.

   س11 - شخصى وصيّت مى‏كند كه پس از مرگ من به اولاد اناث مطابق ذكور ارث بدهيد آيا اين وصيّت كه از ثلث داده شود صحيح است يا باطل؟

  • ج11 - در مقدار ثلث وصيّت نافذ است و بيش از ثلث احتياج به اجازه ورثه ديگر دارد.

   س12 - شخصى وصيّت كرده كه ثلث مالش را خرج كتابخانه‏اى در كربلا نمايند، حال كه دسترسى ممكن نيست، آيا جايز است آن را خرج كتابخانه‏اى در ايران نمايند؟

  • ج12 - در صورتى كه هيچ اميدى به باز شدن راه كربلا نباشد مى‏توان آن را در كتابخانه‏اى كه با هدف وصيّت كننده نزديك باشد، مثل كتابخانه حضرت رضا 7 خرج كرد.

   س13 - اگر ميّت وصيّت كرده ثلث مالش را برايش خرج كنند حالا جز خانه‏اى كه زن و بچّه‏هاى كوچكش نشسته‏اند چيز ديگرى ندارند، آيا وصىّ مى‏تواند براى انجام وصيّت خانه را براى اخراج ثلث بفروشد؟

  • ج13 - اشكال ندارد.

   س14 - شخصى وصيّت كرده بطور مطلق كه ثلث مالش را برايش خرج كنند، حال آن را بايد در چه مصارفى رساند؟

  • ج14 - بايد در مطلق امور خيريّه مصرف شود.

  احكام وصيّت

   س1 - فردى وصيّت كرده كه منافع يك هكتار از زمينش را هر سال براى مسجد روستا خرج كنند بفرمائيد:

  الف - آيا چنين وصيّتى صحيح است؟

  ب - اين وصيّت تا كى نافذ است؟

  ج - آيا مى‏شود زمين را يكجا فروخت و صرف مسجد كرد؟

  د - اگر بشود يكجا فروخت آيا مى‏توان پول آن را در بانك گذاشت و سود آن را صرف مسجد نمود؟

  م - سود را بايد چه كسى صرف مسجد نمايد؟

  • ج1 - الف - اگر از ثلث مال كمتر باشد اشكالى ندارد.
  • ب - اگر وصيّت به بقاء زمين باشد و منافع آن صرف مورد وصيّت شود تا زمانى كه زمين باقى است وصيت نيز نافذ خواهد ماند.
  • ج - در صورتى كه منظور وصيّت كننده صرف اعمّ از عين مال و يا قيمت باشد مانعى ندارد ولى اگر قصدش ماندن عين زمين باشد، فروش آن جايز نيست.
  • د - بستگى به نظر حاكم شرع و تشخيص او دارد.
  • م - حاكم شرع و يا وكيل او اگر وصىّ منصوص نباشد.

   س2 - پدرى صلح نامه‏اى تنظيم كرده و همه مايملك خود را به ورثه ذكور مصالحه نموده و حقّ فسخ را براى خود در صلح نامه محفوظ داشته است سپس وصيّت نامه‏اى نوشت و بيش از ثلث اموال خود را براى ورثه ذكور در غياب ورثه مؤنث وقف خاصّ نمود، اكنون ورثه اناث به بيشتر از ثلث اعتراض دارند، بفرمائيد آيا صلح نامه به قوّت خود باقى است يا خير و آيا وصيّتى كه بعد از صلح نوشته آن را به هم مى‏زند و تصرّف ورثه ذكور بر ثلث بدون رضايت اناث جايز است يا خير؟

  • ج2 - مسئله دو صورت دارد اوّل اين كه عمل به هر دو (صلح و وصيّت) ممكن باشد مثل آن كه مال صلح شده قبلى برابر 10 هزار تومان باشد و مال بدست آمده از غير آن مال در طىّ مدّت ده سال سى هزار تومان است كه در اين حال بايد به هر دو عمل شود يعنى  ده هزار تومان مال اولاد ذكور است و دخترها در آن حقّى ندارند.
  • دوّم آن كه از زمان صلح تا زمان وصيّت مالى اضافه نشده است كه در اين صورت وصيّت عرفاقرينه بر فسخ صلح است، پس مقدارى كه وصيّت شده اگر بيشتر از ثلث باشد، رضايت ورثه و دخترها لازم است (گرچه در هر صورت تصالح بين طرفين در مازاد از ثلث مطابق با احتياط است) و اين توهّم كه مورد از قبيل هبه به ذى رحم است پس نمى‏شود آن را پس گرفت صحيح نيست زيرا اين قاعده در صلح جارى نمى‏باشد، گرچه صلح در اينجا فايده هبه را دارد و تفصيل آن در جاى خود آمده است.

   س3 - مردى زمين كشاورزى خود را به همسرش هبه نموده (اتّفاقازن پيش از شوهر فوت كرده) و قبل از فوت وصيّت نموده، زمين بعد از فوت من بين فرزندان دختر تقسيم شود ولى شوهر اين زمين را بعد از فوت او وقف نموده و نگذاشته وصىّ به وصيّت عمل نمايد، آيا وقف چه صورتى دارد و وصىّ از نظر حكم شرعى چه وظيفه‏اى دارد؟

  • ج3 - اگر زمين هبه و قبض شده و در تصرّف و ملك همسر در آمده وصيّت، نسبت به زمين نافذ است در صورتى كه از ثلث كل اموال مخصوص به زن بيشتر نباشد و وقف شوهر صحيح نيست زيرا استرداد هبه مقبوضه متصرّفه، خصوصابعد از فوت شخص، وجهى ندارد و اگر بيشتر از ثلث است، نافذ بودن وصيّت نسبت به مازاد از ثلث بستگى به اجازه ورثه دارد كه از جمله خود شوهر است. والّله العالم.

   س4 - چنانچه شخص متوفّى داراى فرزندان كوچك باشد، آيا مى‏شود باقى مانده ثلثى را كه وصيّت نموده برايش خرج شود، به فرزندان او داد؟

  • ج4 - نمى‏شود داد مگر وصيّت نامه طورى تنظيم شده باشد كه شامل حال آنها بشود، كه در اين صورت مانعى ندارد.

   س5 - اگر اموال متوفّى هنگام فوت يك ميليون تومان بوده و پس از دو سال دو برابر يا بيشتر شده ثلث مالى را كه وصيّت كرده برايش خرج كنيم بر كداميك از دو مبناى فوق بايد عمل شود؟

  • ج5 - اگر ثلث آن از اعيان و املاك باشد تا تبديل به نقد نشده ثلث ميّت به قيمت روز حساب مى‏شود و الاّ ثلث همان مقدارى را كه هنگام فوت بوده بايد عمل كرد.

   س6 - شخصى وصيّت كرده كه وصىّ مختار است هر چه صلاح دانست در مورد ثلث تصميم بگيرد، وصىّ هم ملكى خريده و وقف نموده تا از منافع آن براى متوفّى خيرات و مبرّات بفرستد، آيا صحيح است؟

  • ج6 - وقف در مطلق امور خيريّه اشكال ندارد.

   س7 - شخصى وصيّت كرده تا پنج سال محصول ثلث مالش صرف خيرات گردد و بعد از آن وقف امام حسين 7 باشد آيا اين وصيّت صحيح است؟

  • ج7 - در صورتى كه بعد از پنج سال وصىّ، ثلث را وقف كند صحيح است.

  وصيّت مازاد بر ثلث

   س1 - اگر كسى وصيّت كرد از ثلث مالش براى او نماز و روزه و ديگر واجبات را استيجار كنند و ثلث كفايت نكند، وظيفه چيست؟

  • ج1 - مابقى را بايد پسر بزرگ بدهد.

   س2 - شخصى وصيّت كرده ارث دختران مطابق پسران باشد، اين وصيّت چگونه است؟

  • ج2 - نافذ نيست مگر در ثلث و يا اين كه ديگر ورثه در مازاد بر ثلث اجازه بدهند، چنين عمل شود.

  وصيّت به اهداء اعضأ

   س1 - اگر شخصى وصيّت كند كه پس از مرگش جنازه او را جهت تعليم به دانشكده پزشكى هبه نمايند، آيا وصيّت او صحيح است؟ در صورت صحّت وصيّت، آيا بخاطر كالبد شكافى در اينجا ديه تعلّق مى‏گيرد يا خير؟

  • ج1 - چنين وصيّتى در غير صورت واجب بودن كالبد شكافى، نافذ نيست و اگر كالبد شكافى شد، ديه لازم است مگر آنجايى كه واجب باشد كه در اين صورت چيزى را به عنوان خيريّه با رضايت ورثه براى ميّت اخراج نمايند.

   س2 - آيا وصيّت كردن براى فروش بعضى از اعضاء قابل استفاده بدن مانند قلب و چشم جايز است؟

  • ج2 - چيزى كه دادنش در حال حيات جايز نباشد وصيّت به آن هم جايز نيست.

   س3 - آيا مى‏توان اعضاء را قبل از فوت فروخت يا وصيّت به اهداء كرد؟

  • ج3 - اگر اصل اهداء عضو جايز نباشد، وصيّت به آن هم جايز نيست و به نظر ما اهداء و فروش عضو جايز نيست. وصيّت به عدم تقسيم اموال تا زمان زنده بودن همسر.

   س1 - اگر پدر وصيّت كرده تا زمانى كه همسرش (مادرم) در قيد حيات است حقّ فروش منزل را نداريد آيا اين وصيّت نافذ است و نماز خواندن ورثه يا ديگران در اين منزل در صورتى كه بعضى از ورثه نسبت به اين وصيّت معترض هستند چگونه است؟

  • ج1 - حقّ فروش منزل را نداريد در صورتى كه به مقدار ثلث ميّت باشد و نماز هم صحيح است.

  اداء دين ميّت

   س1 - اگر شخص متوفّى داراى بدهكارى باشد، آيا وصىّ و ناظر حقّ دارند از املاك او بفروشند و بدهكاريش را اداء كنند با فرض آن كه داراى فرزند صغير است؟

  • ج1 - در صورتى كه وجه نقد موجود باشد، از وجه نقد، دين اداء شود و در صورت نبودن آن، املاك فروخته شود.

   س2 - كسى كه خمس و زكاْ مال خود را نداده و از دنيا رفته آيا بر وصىّ واجب است كه در درجه اوّل خمس و زكاْ مال متوفّى را بدهد؟

  • ج2 - بلى قبل از تقسيم اموال، خمس و زكاْ مال بايد داده شود.

   س3 - اگر وصىّ گمان دارد كه ذمّه موصى، به حقوق الّله مشغول است، آيا مى‏تواند از ثلث او بدون اذن ورثه او را برئ‏الذمّه نمايد؟ در صورتى كه در محدوده اختياراتش باشد اشكال ندارد.

  وصيّت جهت عزادارى

   س1 - كسى وصيّت كرده كه از هر يك هكتار زمين نصف محصول آن متعلّق به عزادارى و نصف ديگر مال فرزندان، حال در زمان وصيّت زمينها يكبار محصول مى‏گرفتند ولى حالا دو بار محصول مى‏گيرند در اين صورت هر دو محصول نصف آن را بايد صرف عزادارى كنند يا يك محصول را؟

  • ج1 - هر مرتبه كه كشت مى‏شود، بايد تقسيم شود.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
 • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
 • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .